EIS เพื่อการบริหาร

E- Mail Outlook

Egat Email

โครงการความร่วมมือ

EGAT ICT Security

 

   

 ภารกิจศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ

 

114

 

 

มีภารกิจดังนี้


               1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่างๆ
                    1.1. ด้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน
                    1.2. ด้านเชื้อเพลิงและการทำเหมือง
                    1.3. ด้านพนักงานขับเครื่องจักรกล
                    1.4. ด้านอื่นๆตามความต้องการของหน่วยงาน
               2. บริการห้องอบรม ห้องประชุม ห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
               3. สนับสนุนวิชาการและส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานเข้าศึกษาต่อภายในประเทศภายใต้โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช.
               4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและชุมชนโดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ ตามแผน CSR กฟผ.
 และด้านอื่นๆ จนเป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

      

page1

 

                           นอกจากนี้ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการลดใช้พลังงานแก่โรงงานอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อเป็นองค์ความรู้สู่ภายนอก ด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ด้านเครื่องจักรกล และด้านอื่นๆ จนเป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป